Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Martin Krajčovič – M & J Trade.  Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.mjtrade.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1. Zmluvné strany
1.1 Predávajúci
Predávajúcim je prevádzkovateľom internetového obchodu www.mjtrade.sk :
Martin Krajčovič – M & J Trade
Hroznová 1194/35, 91105  Trenčín
IČO: 33165076  | DIČ: 1031654481 | IČ DPH: SK1031654481
zapísaná v Živnostenskom registri č.309-6978

bankové spojenie: 475344202/0200

IBAN: SK58 0200 0000 0004 7534 4202

SWIFT: SUBASKBX

tel. kontakt: 0903 615 671 mobil: 0917 193 105
e-mail: office@mjtrade.sk

1.2 Kupujúci:
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodnému systému www.mjtrade.sk

 

2 Objednávanie tovaru

2.1 Kupujúci môže tovar objednať on-line priamo prostredníctvom nákupného systému na
www.mjtrade.sk alebo zaslaním objednávky elektronickou poštou na e-mail: office@mjtrade.sk s uvedením názvu tovaru, počtu kusov, adresy kupujúceho, adresy doručenia a telefónneho čísla.
2.2 Kúpna zmluva, na základe ktorej je zrealizovaný predaj vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje automatické potvrdenie vytvorené objednávkovým systémom alebo potvrdenie odoslané prostredníctvom elektronickej pošty.

 

3 Dodacie podmienky
3.1 Dodanie výrobkov: dodanie netabakových výrobkov je možné prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne po telefonickej dohode na  adrese predávajúceho.
3.2 Dodanie výrobkov fyzickým osobám – živnostníkom a právnickým osobám: dodanie je možné prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo po telefonickej dohode na adrese predávajúceho osobným odberom.

 

4 Spôsob dodania a platobné podmienky
4.1 Dodanie kuriérskou službou a platba na dobierku v SR: platba na dobierku je možná pri voľbe dodania prostredníctvom kuriérskej služby. Poplatok za dodanie kuriérskou spoločnosťou je vo výške 7,20 Eur s DPH pri hodnote objednávky nižšej ako 150 Eur s DPH. Pri hodnote nákupu viac ako 150 Eur s DPH poplatok za doručenie nebude účtovaný – 0 Eur za prepravu. Poplatok za dobierku je vo výške 1,20 Eur s DPH.
4.2 Dodanie kuriérskou službou a platba vopred bankovým prevodom v SR: platba vopred bankovým prevodom na základe vygenerovaných údajov zo systému predávajúceho – faktúra. Tovar je odosielaný po pripísaní fakturovanej sumy na účet predávajúceho a cena prepravných nákladov v rámci SR pri hodnote nákupu do 150 Eur s DPH je v sume 7,20 Eur, pri nákupe nad 150 Eur s DPH bez doplatku za prepravné náklady – 0 Eur za prepravu.
4.3 Osobný odber tovaru a platba v hotovosti pri prevzatí: pri osobnom prevzatí tovaru po telefonickej dohode na adrese prevádzky predávajúceho je možné zaplatiť za tovar v hotovosti na základe dokladu z el. registračnej pokladne. Osobné prevzatie tovaru je bez poplatku.
4.4 Dodanie kuriérskou službou v ČR: platba na dobierku nie je možná pri voľbe dodania prostredníctvom kuriérskej služby. Poplatok za dodanie kuriérskou spoločnosťou je vo výške 12,00 Eur s DPH.
4.5 Dodanie kuriérskou službou a platba vopred bankovým prevodom v ČR: platba vopred bankovým prevodom na základe vygenerovaných údajov zo systému predávajúceho – faktúra. Tovar je odosielaný po pripísaní fakturovanej sumy na účet predávajúceho a cena prepravných nákladov je vo výške 12,00 Eur s DPH.
4.5 V prípade zaslania objednaného tovaru kuriérskou spoločnosťou vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári.

 

5 Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

5.1 Predávajúci sa zaväzuje:

– dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v čase potvrdenia objednávky,
– dodať tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy,
– vystaviť a priložiť k dodávke faktúru, alebo iný daňový doklad.
5.2 Predávajúci nezodpovedá za:
– oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
– za poškodenie zásielky zavinené prepravcom,
– prípadné nedodania tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,
– neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku výpadku spojenia alebo iných technických problémov nezavinených predávajúcim,
– škody vyplývajúce z funkčných vlastností výrobkov, škody z neodborného používania výrobkov, škody spôsobené chybnou manipuláciou a nesprávnym skladovaním. Na škody z týchto dôvodov sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

5.3 Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje:
– objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov neodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však ďalší pracovný deň po prevzatí tovaru. O zistených nedostatkoch spísať s doručovateľom zápis o škode,
– zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

6 Predajná cena tovaru, termín dodania

6.1 Ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné, platné v čase objednania tovaru.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej objednávke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list alebo faktúra a doklad z registračnej pokladne pri osobnom prevzatí tovaru.

6.2 K cene tovaru sú pripočítané prepravné náklady, prípadne ďalšie poplatky súvisiace s doručením tovaru, pričom kupujúci je o konečnej cene informovaný pri potvrdení objednávky.
6.3 Termín dodania: tovar je odovzdávaný na prepravu kuriérovi v lehote do 2 pracovných dní pri položkách vedených ako skladom , pri položkách 2 – 5 dní je odovzdaný na prepravu v lehote do 5 pracovných dní odo dňa záväzného potvrdenia prijatej objednávky predávajúcim. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje automatické potvrdenie vytvorené objednávkovým systémom alebo potvrdenie odoslané prostredníctvom elektronickej pošty. Termín doručenia špedičnou spoločnosťou sa riadi doručovacími podmienkami kuriérskej spoločnosti, zásielka je obvykle dodaná do 2 – 3 pracovných dní odo dňa expedovania.  Tieto podmienky platia pri objedávaní obvyklého množstva tovaru, t. j. 1 – 10 ks/bal. z tovarovej položky.
6.4 V prípade, keď nie je možné v obvyklej lehote objednaný tovar doručiť, kupujúci bude upozornený e-mailom o zmene dodacej lehoty. Jeho objednávka bude vybavená akonáhle to kapacita výrobcu alebo dodávateľa umožní.

7 Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru
Odstúpenie od zmluvy  – vrátenie tovaru

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
7.1  Právo na odstúpenie od zmluvy
Kupujúci ma právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravu prevezme tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listou zaslaným poštou, faxom) na adresu: Martin Krajčovič – M & j Trade, Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín, alebo e-mailom na adrese: office@mjtrade.sk Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

7.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu  platby, ktoré uhradil  a to výlučne kúpnu cenu tovaru  bez  nákladov na doručenie tovaru. Platby budú vrátené kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy a vrátený tovar. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Kupujúci zašle vrátený tovar alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklade na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Tovar pri odstúpení od zmluvy:
– musí byť nepoužívaný,
– nepoškodený,
– nemôže javiť známky opotrebovania,
– v prípade, ak bol zabalený v ochrannej fólií, tá nesmie byť porušená a musí obsahovať pôvodné balenie a štítky ak ich tovar obsahuje.

8 Zrušenie objednávky
8.1 Každú objednávku je možné zrušiť do 24 hodín odo dňa prijatia e-mailovej správy o jej vytvorení a to telefonicky, či e-mailom. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade stornovania objednávky nebude účtovaný žiadny poplatok súvisiaci so stornom objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú po stornovaní objednávky finančné prostriedky do 3 dní prevedené na určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.
8.2 Po uplynutí tejto doby alebo po vybavení a odoslaní  zásielky sa objednávka nedá zrušiť.
8.3 Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru a nedohodne sa so zákazníkom na náhradnom plnení. Pred odstúpením je dodávateľ povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade odstúpenia od zmluvy a predchádzajúcej úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené do 3 dní na určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

9 Reklamácie
9.1 Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita a cena nezodpovedá potvrdenej objednávke. Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu a obsah je potrebné doručiť predmet reklamácie na adresu sídla predávajúceho.
9.2 Predávajúci prijíma reklamovaný tovar prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne na adrese sídla:  Martin Krajčovič – M & J Trade, Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín. Náklady na doručenie znáša kupujúci, tovar nezasielajte na dobierku, nebude prevzatý!
9.3 V prípade uplatnenia reklamácie platí nasledujúci reklamačný postup:

 1. a) Kupujúci kontaktuje predávajúceho e-mailom, telefonicky alebo osobne za účelom podania reklamácie
  b) Pri uplatnení reklamácie je potrebné reklamovaný tovar doručiť čistý (vrátane manuálov, príslušenstva – ak ho obsahuje), kópie dodacieho  listu alebo faktúry a reklamačného protokolu na adresu predávajúceho osobne alebo prostredníctvom zásielky.
  c) Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, ak k závade došlo mechanickým poškodením výrobku alebo ak bo inak vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (Re…). V prípade tabakových výrobkov aj nesprávnym skladovaním (nedodržaním parametrov uvedených na obale výrobku).
  4 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to poštou alebo e-mailovou správou.
  9.5 Reklamácia bude vybavená ukončením reklamačného konania, ktorého výsledkom bude:
  – odovzdanie opraveného výrobku;
  -výmena výrobku;
  – vrátenie kúpnej ceny výrobku;
  – vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku;
  – písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.
  9.6 Pri dodaní zásielky s tovarom prostredníctvom kuriérskej služby je kupujúci povinný zásielku prezrieť a pri zjavných a na povrchu obalu viditeľných poškodeniach tieto poškodenia hlásiť doručovateľovi a spísať s ním zápis o škode. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia a straty spôsobené prepravcom.10 Ochrana osobných údajov
  Zaslaním osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.1. Všetky poskytnuté osobné údaje kupujúceho slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky) a pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Osobné údaje sú poskytnuté  kuriérskej spoločnosti za účelom doručenia objednávky tovaru. Údaje nie sú poskytované žiadnym iným tretím osobám, s výnimkou produktov pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

10.2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov predávajúceho, zasielania informácie o produktoch predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms správy, telemarketing). Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

11 Záverečné ustanovenia
11.1 Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
11.2 Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v okamihu jeho zaplatenia predávajúcemu.
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 032/640 01 09
fax č.: 032/640 01 08
Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 31.01.2023.